Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ต.ไหล่ทุ่ง เพื่อป้องการแพร่ระบาดภายในหมู่บ้านและชุมชน

[ 04-08-2563 ] Hits:7

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

[ 24-07-2563 ] Hits:18

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ