Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสาธารณะ ตำบลไหล่ทุ่ง

กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสาธารณะ ตำบลไหล่ทุ่ง

[ 01-06-2563 ] Hits:0

ทำบุญเลี้ยงพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

ทำบุญเลี้ยงพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

[ 01-06-2563 ] Hits:2

ทำบุญเลี้ยงพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

ทำบุญเลี้ยงพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

[ 01-06-2563 ] Hits:4

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ