องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีและบำรุงศาสนาในวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2565

วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2565 15:55
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีและบำรุงศาสนาในวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สู่ลูกหลานต่อไป ปลูกฝังรากฐานที่ดี โดยปลูกฝังจิตใจตั้งแต่เด็ก เป็นต้นแบบชักจูงไปปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงวันสำคัญของวันเข้าพรรษา ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ตามวิถึของชาวพุทธ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ