สร้างฝายชะลอน้ำ ตำบลไหล่ทุ่ง

วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563 09:24
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้ทำฝายชะลอน้ำในเขตตำบลไหล่ทุ่ง เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย หรือ ภาวะน้ำท่วมในฤดูฝน และ ปัญหาภัยแล้ง หรือ ภาวการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ความทั้งสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ทำความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น การบุกรุกทำลายป่า พื้นที่ต้นน้ำลำธาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญของปัญหาการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดความรุนแรง และบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ วิธีการหนึ่งที่สำคัญและได้ผลดี คือ ฝาย ซึงเป็นแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ