Print this page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

วันศุกร์, 04 มกราคม 2562 11:15

            ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน