Print this page

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 15:13

           ด้วยองค์การบริืหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เสร็จเรียบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน