ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายธีรศักดิ์ ปีติพงษ์คำสุนีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และพนักงานออกพื้นที่และมอบหน้ากากและเจลล้างมือเพื่อนำไปแจกประชาชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้อง COVID-19 เบื้องต้น และประชาสัมพันธ์การป้องกัน แนะนำการเว้นระยะห่างทางสังคมเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการระบาดของ COVID-19
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่ง ให้การบรรยายและแนะนำการคัดกรองผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และสาธิตการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง โดยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ในเขตตำบลไหล่ทุ่ง
ในระหว่าง วันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง (รุ่นที่ 1)ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งออกพื้นที่ในเขตตำบลไหล่ทุ่ง ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและข่าวสารข้อมูลในการเลือกตั้งในด้านต่างๆ โดยให้ความรู้จากวิทยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง พร้อมแจก “คู่มือประชาชนเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.”
สภาเด็กและเยาวชนตำบลไหล่ทุ่ง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง ได้ดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมพลังป้องกันวิกฤติโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้ความวามรู้การป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนในตำบลไหล่ทุ่ง โดยการใช้ มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเองจาก โควิด-19(มาตรการ D-M-H-T-T) D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมและวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ่อหิน ณ ศาลาวัดบ้านบ่อ ตำบลไหล่ทุ่ง เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ การเกิดก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนและแนวทางการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การกำจัดขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในครัวเรือนและในชุมชนส่วนรวมสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังให้เห็นความสำคัญเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน
วันที่ 13-14 กันยายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมและวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไหล่ทุ่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ การเกิดก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนและแนวทางการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การกำจัดขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในครัวเรือนและในชุมชนส่วนรวมสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังให้เห็นความสำคัญเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง,ประธานสภาฯและเจ้าหน้าที่ อบต.ไหล่ทุ่ง ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการกักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน ในพื้นที่ ตำบลไหล่ทุ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่ 3 กันยายน 2564 นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง และเจ้าหน้าที่ อบต.ไหล่ทุ่ง ,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไหล่ทุ่ง และรพ.สต.บ่อหิน ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการกักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน ในพื้นที่ ตำบลไหล่ทุ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนตำบลไหล่ทุ่ง
นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกพื้นที่และมอบหน้ากากและเจลล้างมือเพื่อนำไปแจกประชาชนและละหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้อง COVID-19 เบื้องต้น และประชาสัมพันธ์การป้องกัน แนะนำการเว้นระยะห่างทางสังคมเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการระบาดของ COVID-19
นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ ปีติพงษ์คำสุนีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มอบเครื่องวัดเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดและ ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไหล่ทุ่ง ทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ปกครองและเด็กเมื่อเข้าเขตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไหล่ทุ่ง
นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง และเจ้าหน้าที่ อบต.ไหล่ทุ่ง ,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไหล่ทุ่ง และรพ.สต.บ่อหิน ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการกักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน ในพื้นที่ ตำบลไหล่ทุ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนตำบลไหล่ทุ่ง
นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักสังเกตอาการผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง โรคไวรัสโคโรน่า 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง และเจ้าหน้าที่ อบต. , เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไหล่ทุ่ง และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อหิน ให้การต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ โดย เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ไหล่ทุ่ง และ รพ.สต.บ่อ เป็นวิทยากร ให้ความรู้การป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในตำบลไหล่ทุ่ง โดยการใช้ มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจาก โควิด-19 (มาตรการ D-M-H-T-T) D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ไหล่ทุ่ง และประธานสภา อบต.ไหล่ทุ่ง ได้มอบเครื่องวัดเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดและ ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ ให้แต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลไหล่ทุ่งเพื่อให้ผู้นำชุมชนกลุ่ม อสม. นำไปใช้ และออกหน่วยบริการตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนในพื้นที่สาธารณะ หรือบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม เช่น การจัดงานศพ การจัดการแต่ง และกิจกรรมต่างๆ ที่มีประชาชนในพื้นที่มารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะได้สามารถคัดกรองผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีการรับมองเตียงกระดาษและแคร่ไม้ไผ่ จากกำนันตำบลไหล่ทุ่งและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่และผู้อำนวยการ รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย นายเริ่ม จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งเป็นผู้รับมอบ -นายกัลยา เทียมทัด กำนันตำบลไหล่ทุ่งและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ สนับสนุนมอบแคร่ไม้ไผ่ จำนวน 12 ตัว -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่ง สนับสนุนเตียงกระดาษ จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในสถานที่พักคอยตำบลไหล่ทุ่งเพื่อเฝ้าและสังเกตอาการผู้ที่มากักตัว
4 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยมี นายเริ่ม จันทร์สุข เป็นประธาน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตำบลไหล่ทุ่ง,ผู้อำนวยการ รพ.สต ทั้ง 2 แห่ง ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.และประธาน อสม. เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือกับสถานการณ์ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และประเมินสถานการณ์ผู้ติดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในตำบลและการจัดหาสถานที่จุดพักคอยในเขตตำบลไหล่ทุ่ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าพนักงานป้องกันฯ นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการกักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน ในพื้นที่ ตำบลไหล่ทุ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน โดยมี ผอ.รพ.สต.บ่อหิน และผอ.รพ.สต.ไหล่ทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เคาะประตูบ้านเฝ้าระวังโควิด -19 สำรวจกลุ่มเสี่ยง ผู้กักกันตัว และครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือฯต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ