ข่าวกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย และเสริมสร้างให้เด็กเล็กมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย
เมื่อวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่ง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จานวน 69 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายเริ่ม จันทร์สุข ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่ง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่ง รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลไหล่ทุ่ง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสานึกการทางานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
องค์การบริการส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR เพื่อเน้นให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะกับ สถานการณ์จำลองกับหุ่นสาธิต รวมทั้งความรู้ใหม่ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้ อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ก่อนทีมบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงหรือก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ "แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี 2566 กิจกรรมการวางแผนและการอำนวยการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ให้มีความทันสมัยและครอบคุมประเด็นความมั่นคง 9 ประเด็น และประเด็นการพัฒนา 3 ประเด็นในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง โดยมี ร.ต.ต.ผัน ละม่อมสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้นำส่วนท้องที่ทุกหมู่บ้าน และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มติที่ประชุมเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ 5.การเสริมสร้างสุขภาวะ/การสาธารณสุขระดับตำบล
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนและอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนและอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานอบต.ไหล่ทุ่งกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลไหล่ทุ่งจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง นำโดย นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง และท้องถิ่นอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด,เจ้าพนักงานป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตตำบลไหล่ทุ่ง ได้ร่วมมือกันจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นการลดขยะจากต้นทาง และลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ขยะสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้
องค์การบริหารส่วนตำบตไหล่ทุ่งโดยการนำของ นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่ทุ่งพัฒนา ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่สูง ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อหินพัฒนา และ ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนงัว จัดทำวีดิทัศน์รำวงมาตรฐานประกอบเพลงรำวงมหาดไทย และเด็กผู้แสดงแต่งการสวยงามตามแบบไทยเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และขอขอบคุณ คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างงวันที่ 9-12 มกราคม พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สนับสนุนให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ และเพื่อสร้างประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ทางสังคม ด้วยการเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ไหล่ทุ่ง ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไหล่ทุ่งพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่สูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อหินพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนงัว และขอขอบคุณ ชุมชนผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน ที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง นำโดยนายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไหล่ทุ่งและ รพ.สต.บ่อหิน ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยได้ให้คำแนะนำแก่ญาติผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัด การดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน แต่งตัว ป้อนข้าว ป้อนยา คัดกรอง ประเมินปัญหาสุขภาพและให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุป่วยติดเตียงให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
การรณรงค์การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ไหล่ทุ่ง เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกครัวเรือน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาถังขยะเพิ่มเติม ได้แก่ ถังขยะเปียก โดยให้มีในทุกชุมชน
โครงการอบรมให้ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 7 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ทั้ง 4 แห่ง ได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แปลกใหม่ให้ผู้เรียน โดยกำหนดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ วัดพระธาตุหนองบัว และ สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีและบำรุงศาสนาในวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สู่ลูกหลานต่อไป ปลูกฝังรากฐานที่ดี โดยปลูกฝังจิตใจตั้งแต่เด็ก เป็นต้นแบบชักจูงไปปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงวันสำคัญของวันเข้าพรรษา ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ตามวิถึของชาวพุทธ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไหล่ทุ่ง ประจำปี 2565 โดยมี นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งเป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไหล่ทุ่งในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันรักษาสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ โดยมี นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งเป็นประธาน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อหิน เพื่อให้ความรู้แก่ เจ้าหน้า อสม. ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อและวิธีป้องกันเพื่อพัฒนาศักยภาพพร้อมทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อไป
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนและอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ด้วย คณะบริหารและพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนและอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานอบต.ไหล่ทุ่งกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลไหล่ทุ่งจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันนี้ 29 มีนาคม 2565 นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมคณะตรวจติดตามและนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในเขตตำบลไหล่ทุ่ง โดยมี นายเริ่ม จันทร์สุข พร้อมคณะฯให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมนิเทศงานและรับฟังบรรยาย โดยมี ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ,ผู้บริหารโรงเรียนในเขตตำบลไหล่ทุ่ง ,กศน.ประจำตำบลไหล่ทุ่ง,รพ.สต. ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและประธานสภาฯและเจ้าหน้าที่ อบต.ไหล่ทุ่ง ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการกักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน ในพื้นที่ ตำบลไหล่ทุ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนตำบลไหล่ทุ่ง
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ