ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 7 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ทั้ง 4 แห่ง ได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แปลกใหม่ให้ผู้เรียน โดยกำหนดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ วัดพระธาตุหนองบัว และ สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีและบำรุงศาสนาในวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สู่ลูกหลานต่อไป ปลูกฝังรากฐานที่ดี โดยปลูกฝังจิตใจตั้งแต่เด็ก เป็นต้นแบบชักจูงไปปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงวันสำคัญของวันเข้าพรรษา ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ตามวิถึของชาวพุทธ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไหล่ทุ่ง ประจำปี 2565 โดยมี นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งเป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไหล่ทุ่งในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันรักษาสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ โดยมี นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งเป็นประธาน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อหิน เพื่อให้ความรู้แก่ เจ้าหน้า อสม. ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อและวิธีป้องกันเพื่อพัฒนาศักยภาพพร้อมทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อไป
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนและอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ด้วย คณะบริหารและพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนและอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานอบต.ไหล่ทุ่งกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลไหล่ทุ่งจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันนี้ 29 มีนาคม 2565 นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมคณะตรวจติดตามและนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในเขตตำบลไหล่ทุ่ง โดยมี นายเริ่ม จันทร์สุข พร้อมคณะฯให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมนิเทศงานและรับฟังบรรยาย โดยมี ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ,ผู้บริหารโรงเรียนในเขตตำบลไหล่ทุ่ง ,กศน.ประจำตำบลไหล่ทุ่ง,รพ.สต. ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและประธานสภาฯและเจ้าหน้าที่ อบต.ไหล่ทุ่ง ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการกักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน ในพื้นที่ ตำบลไหล่ทุ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ่อหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบล ไหล่ทุ่ง ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้ 1. ลงพื้นที่ติดตามการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาด้วยระบบ Home Isolation(HI) จำนวน 1 ราย 2. ติดตามการกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง บ้านคำข่า หมู่ 7 ตำบลไหล่ทุ่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการระบาดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ ผู้ป่วยสะสม 29 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 ราย 3. มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว แนะนำวิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 4. มอบหมายผู้กำกับการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย(ผู้กำกับการกักตัว 3 คน ต่อ กลุ่มเสี่ยงสูง 1คน)
เมื่อวันที่19 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งได้จัดการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) โดย นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน และผู้เข้าร่วม กำนัน.ตำบลไหล่ทุ่ง,ประธานสภา, รพ.สต.2 แห่ง,ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 แห่ง, ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน, สมาชิก อบต. 12 หมู่ และ อสม 12 หมู่บ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายธีรศักดิ์ ปีติพงษ์คำสุนีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และพนักงานออกพื้นที่และมอบหน้ากากและเจลล้างมือเพื่อนำไปแจกประชาชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้อง COVID-19 เบื้องต้น และประชาสัมพันธ์การป้องกัน แนะนำการเว้นระยะห่างทางสังคมเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการระบาดของ COVID-19
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่ง ให้การบรรยายและแนะนำการคัดกรองผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และสาธิตการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง โดยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ในเขตตำบลไหล่ทุ่ง
ในระหว่าง วันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง (รุ่นที่ 1)ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งออกพื้นที่ในเขตตำบลไหล่ทุ่ง ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและข่าวสารข้อมูลในการเลือกตั้งในด้านต่างๆ โดยให้ความรู้จากวิทยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง พร้อมแจก “คู่มือประชาชนเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.”
สภาเด็กและเยาวชนตำบลไหล่ทุ่ง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง ได้ดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมพลังป้องกันวิกฤติโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้ความวามรู้การป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนในตำบลไหล่ทุ่ง โดยการใช้ มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเองจาก โควิด-19(มาตรการ D-M-H-T-T) D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมและวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ่อหิน ณ ศาลาวัดบ้านบ่อ ตำบลไหล่ทุ่ง เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ การเกิดก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนและแนวทางการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การกำจัดขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในครัวเรือนและในชุมชนส่วนรวมสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังให้เห็นความสำคัญเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน
วันที่ 13-14 กันยายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมและวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไหล่ทุ่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ การเกิดก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนและแนวทางการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การกำจัดขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในครัวเรือนและในชุมชนส่วนรวมสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังให้เห็นความสำคัญเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ