Hot News :

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าพนักงานป้องกันฯ และพนักงานร่วมออกพื้นที่มอบหน้าการอนามัยและเจลล้างมือ สถานที่วัด ในเขตตำบลไหล่ทุ่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และประชาสัมพันธ์การป้องกัน แนะนำการเว้นระยะห่างทางสังคมเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการระบาดของ COVID-19 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายเริ่ม จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าพนักงานป้องกันฯ นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการกักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน ในพื้นที่ ตำบลไหล่ทุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านบ่อหิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน โดยมี ผอ.รพ.สต.บ่อหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เคาะประตูบ้านเฝ้าระวังโควิด -19 สำรวจกลุ่มเสี่ยง ผู้กักกันตัว และครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือฯต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เจ้าหน้าที่และพนักงานได้ออกพื้นที่มอบหน้ากากและเจลล้างมือ ในเขต บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 และบ้านบ่อหินพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลไหล่ทุ่ง เพื่อเป็นการป้อง COVID-19 เบื้องต้น และประชาสัมพันธ์การป้องกัน แนะนำการเว้นระยะห่างทางสังคมเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการระบาดของ COVID-19 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งและเจ้าหน้าที่และพนักงานได้ออกพื้นที่มอบหน้ากากและเจลล้างมือและตรวจเยี่ยมร้านค้า ในเขตตำบลไหล่ทุ่ง และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัดประชุมและทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในทุกระดับในตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัด โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัด โครงการจัดนิทรรศการงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรับวัฒิบัตร ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัด พิธีรับขวัญกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ วันที่ 30 มี่นาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัด โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จัดโครงการส่งเสริมความความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เมื่อวันที่ 11-15 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งได้ตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ณ จุดตรวจหมู่ที่ 9 บ้านหัวคำ ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งได้ทำความสะอาดสถานที่ภายในสำนึกงาน และฉีดพ่นยาในจุดต่างๆภายในสำนักงานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ด้วย คณะบริหารและพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนิน กิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นำโดยผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ด้วย คณะบริหารและพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนและอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 12และ16-19 เดือนมีนาคม 2564เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานอบต.ไหล่ทุ่งกับประชาชนในพื้นที่ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งยอดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ชำระผ่านInternet Banking, Mobile Banking

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ